Ochrana oznamovatelů

Novou oblastí, kterou se B21S advisory zabývá je, Whistleblowing (oznamování trestných činů, přestupků a dalšího protiprávního jednání ze strany zaměstnanců a veřejnosti).

Whistleblowing

(ochrana oznamovatelů)

Novou oblastí, kterou se B21S advisory zabývá je, Whistleblowing (oznamování trestných činů, přestupků a dalšího protiprávního jednání ze strany zaměstnanců a veřejnosti).

Tento nová fenomén představuje pro zaměstnavatele novou povinnost, kdy musí být v prvé řadě vytvořen bezpečný systém pro příjem oznámení od oznamovatelů, tato oznámení musí být následně prošetřena prošetřovatelem a oznamovatel musí být následně o výsledcích informován. Po celou dobu šetření musí být oznamovatel chráněn (viz Zákon o ochraně oznamovatelů, na schválení návrhu zákona se stále čeká) a zároveň musí být zajištěna důvěrnost oznámení a mlčenlivost ze strany prošetřovatele. Prošetřovatel musí být logicky nestranný, a tedy by nemělo jít přímo o zaměstnance konkrétní organizace.

Principem ochrany oznamovatelů je pak především zamezení tzv. odvetným opatřením v důsledku jimi provedeného oznámení (např. rozvázaní pracovního poměru, odvolání z vedoucího místa, kárné řízení, neadekvátní pracovní posudek, změna pracovní doby, přeložení apod.). K tomu má napomoci mimo stanovení organizačních pravidel, určení nezávislé odpovědné osoby pro řešení oznámení také to, že Povinné subjekty musí zavést tzv. vnitřní oznamovací informační systém (dostupný osobně, písemně i dálkově prostřednictvím internetové sítě) a stanovit pravidla pro jeho fungování/používání.

Vnitřní oznamovací systém musí zavést povinný subjekt, kterým se pro účely návrhu zákona rozumí

 • veřejný zadavatel podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, s výjimkou obce s méně než 5 000 obyvateli; to neplatí, jde-li o obec s rozšířenou působností,
 • zaměstnavatel, který v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnával v průměru nejméně 25 zaměstnanců,
 • orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně,
 • a další.

V případě nesplnění zákonné povinnosti zaměstnavatelem hrozí také sankce (dle Směrnice EU i návrhu zákona o ochraně oznamovatelů), zatím jsou navrženy takto (samozřejmě mohou nastat změny):

 • za nepravdivé oznámení lze oznamovateli uložit pokutu až 50.000,- Kč.
 • za odepření přijetí oznámení, neinformování oznamovatele o výsledku posouzení oznámení či přijetí odvetných opatření vůči oznamovateli a dalším osobám od 400.000,- Kč až do výše 1.000.000,- Kč, pokutu by mělo být také možné stanovit procentuálním podílem z čistého obratu dosaženého povinným subjektem za poslední ukončené účetní období (3 % či 5 %).

Řešení, která nabízíme:

Varianta A:

jednorázová aktivita (pouze připravíme dokumentaci a ověříme komunikační prostředky a nástroje)

 • návrh a nastavení procesu ochrany oznamovatelů, včetně odpovídající interní dokumentace,
 • zpracování povinně zveřejněných informací pro oznamovatele,
 • spolupráce při výběru a zprovoznění elektronického nástroje pro učinění anonymních podání oznamovatelem,
 • školení a zvyšování bezpečnostního povědomí zaměstnanců.

Varianta B:

komplexní zajištění, pravidelně se opakující aktivity včetně řešení jednotlivých oznámení s náročností do 8 hodin měsíčně

 • návrh a nastavení procesu ochrany oznamovatelů, včetně odpovídající interní dokumentace,
 • zpracování povinně zveřejněných informací pro oznamovatele,
 • hostování IT prostředí elektronického nástroje pro učinění anonymních podání oznamovatelem,
 • plnění role prověřovatele oznámení (tam, kde to bude z povahy oznámení vyplývat, tedy bude oznámeno možné závažné porušení zákonů ČR je zajištěna spolupráce s renomovanou pražskou advokátní kanceláří, samozřejmě až na základě Vašeho souhlasu)
 • přijímání (elektronické, písemné, osobní) podání oznamovatele a jejich prověření (v součinnosti s odpovědnými pracovníky povinného subjektu) při zajištění, že se s oznámením budou seznamovány jen příslušné osoby a bude dodržen zákaz poskytovat údaje neautorizované osobě,
 • posouzení odůvodnění oznámení,
 • komunikace s oznamovatelem,
 • návrh a spolupráce při realizaci kroků vedoucích k nápravě,
 • vedení evidence údajů o přijatých oznámeních a archivace podaných oznámení po dobu 5 let od jejich přijetí,

 

Attorneys