Personální bezpečnost a boj s vnitřní kriminalitou

Jedním z klíčových prvků boje s interními podvody je personální bezpečnost.

Personální bezpečnost a boj s vnitřní kriminalitou

Garant: Zdeněk Macháček

Jedním z klíčových prvků boje s interními podvody je personální bezpečnost. Ta svou povahou prostupuje napříč všemi ostatními specializacemi a jako taková má na boj s vnitřní kriminalitou a podvody zásadní vliv. Personální bezpečnost řeší otázku bezpečnostního prověřování jednotlivých zaměstnanců a omezování, resp. eliminace rizik spojených s jejich osobami. Jejím jádrem je prověřování podmínek, chování a morálních vlastností jednotlivce a zkoumání jeho chování v minulosti. Následným vyhodnocením takto získaných informací lze usuzovat míru rizika selhání prověřovaného jednotlivce.

Ačkoliv personální bezpečnost vždy bude pracovat se stejnými principy (vyhodnocení rizikových faktorů a návyků jednotlivce), její realizace se bude dramaticky lišit podle velikosti firmy. U malé firmy se manažeři i zaměstnanci většinou důvěrně znají a rizikové faktory je těžké utajit – stejně tak i nekorektní jednání. U velkých firem je třeba nastavit celý systém kontrolních mechanismů a pravidelných, opakovaných bezpečnostních prověrek. Nejnovějším trendem je nasazování automatizovaných bezpečnostních systémů, které fungují jako systém včasné výstrahy – monitorují chování zaměstnanců a upozorňují na jejich rizikové aspekty. Tím se omezuje počet hloubkově prověřovaných osob (hloubkové individuální prověrky jsou nejnákladnější).

Co nabízíme:

Personální bezpečnost znamená soubor opatření, která mají za úkol zamezit páchání tzv. vnitřní kriminality a případnému úniku utajovaných skutečností. Součástí projektu personální bezpečnosti je nutnost propracovat do detailu vnitřní procedury/procesy tak, aby choulostivé operace byly kontrolovatelné v kterémkoli okamžiku a existovala ochranná opatření, která by snížila na nejnižší možnou míru nežádoucí činnost některých jednotlivců z řad vlastních zaměstnanců proti zaměstnavateli.

Tato ochranná opatření by měla být podle charakteru předpokládaného útoku budována v několika rovinách, a to

 • personální a psychologické,
 • organizační,
 • finanční,
 • bezpečnostní,

Personální bezpečnost se standardně skládá ze dvou nerozlučně spojených okruhů, které kopírují fungování zpravodajských služeb. Jde o oblast pasivní a aktivní bezpečnosti.

Pasivní bezpečností se rozumí pasivní ochrana uvnitř objektu, z hlediska personální bezpečnosti pak vyhledávání možných slabých míst pracovníky a odstraňování vytipovaných slabých míst.

Aktivní bezpečnost pak znamená sledování potenciálních problémových pracovníků. V zásadě je třeba činit takové kroky vůči protivníkovi, které on činí proti nám. Tato část obrany zahrnuje i klamná a aktivní opatření, která mají za cíl protivníka mást a komplikovat mu život.

Mezi standardní metody zajištění personální bezpečnosti patří:

 • typování možných zdrojů problémů,
 • zjišťování majetkových poměrů,
 • zjišťování majetkových poměrů rodinných příslušníků,
 • prověřování osobních vazeb a kontaktů,
 • zjišťování informací, které by mohly vést k vydírání pracovníků (finanční nestabilita, sexuální orientace, drogová či alkoholová závislost, politická minulost apod.),
 • zajištění loajality klíčových zaměstnanců k firmě.

Vyšetřování a prověrky můžeme provádět na území ČR a SR, ale také na území Evropy, Asie a USA. Jsme schopni zjistit informace i z RF (i dalších zemí bývalého SSSR), Ukrajiny ze všech zemí na Balkáně, Číny atd

V současné době jsou nejdůležitějšími zdroji „nepoctivosti“ zaměstnanců:

 • klesající reálný příjem,
 • zadlužení,
 • nezaměstnanost v rodině,
 • alkoholismus, drogová závislost, patologické hráčství,
 • málo kontroly, nepřehledné delegování pravomocí,
 • konflikty ve vztazích na pracovišti,
 • nenávist vůči firmě, pocit křivdy,
 • nespokojenost, pracovní frustrace,
 • hamižnost,
 • osobní kariéra a nepřímá snaha se prosadit,
 • nepřiměřené nároky a životní očekávání,
 • kriminální dispozice zaměstnanců,
 • psychické problémy (zejména u žen).

Důležité zásady související s problematikou prevence vnitřní kriminality:

 • Vynutitelnost provádění – Nestačí jen implementovat vnitřní kontrolu. Kontrolní a prověrkové procedury by měly být auditovány, aby bylo zajištěno, že nebudou nikým ignorovány.
 • Analýza odhalených případů – Při odhalení podvodů nebo jiné nežádoucí činnosti proti firmě je nutné přesně analyzovat událost, aby bylo možné určit, proč se stala (např. jaké metody byly použity k uskutečnění nežádoucího jednání; které z kontrolních mechanismů selhaly nebo byly neúčinné a proč; proč pachatel věřil, že jeho činnost zůstane neodhalena apod.). Vyhodnocení těchto odpovědí může napomoci určit směrování rozvoje nebo posílení kontrolních mechanismů.

Attorneys